Regulamin i zasady postępowania COVID 19

CB163 Studio Treningów Personalnych Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów CB163 Studio Treningów Personalnych, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta
 1. Klienci przed wejściem do obiektu powinni zostać poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli:
  • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z telefonicznej porady medycznej,
  • są objęci kwarantanną lub izolacją,
  • mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 2. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z klubu CB163 należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.
 3. Należy przerwać zajęcia, gruntownie zdezynfekować przestrzenie, w których przebywał zakażony klient oraz dezynfekować urządzenia / przyrządy, które były wykorzystywane przez niego w trakcie świadczenia usługi.
 4. Należy o zdarzeniu poinformować powiatową stację sanitarno-epidemiologiczna właściwa dla miejsca lokalizacji obiektu.
 5. Zaleca się ustalenie listy pracowników oraz klientów obecnych w tym samym czasie w otoczeniu klienta i stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym
 6. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Dla bezpieczeństwa Klubowiczów wprowadziliśmy nastepujące zasady bezpieczeństwa :
  • wprowadzone zostały zasady bezpieczeństwa na wejściu i wyjściu:
  • Klubowicz czeka na zajęcia przed klubem, w maseczce, do czasu wyznaczonej godziny treningu
  • Klubowicz jest wpuszczany przez Trenera na zajęcia do klubu wyłącznie głównym wejściem (od strony recepcji).
  • Klubowicz obowiązkowo dezynfekujemy dłonie
  • Klubowicz wchodzi w maseczce na zajęcia po wyznaczonej trasie ( oznaczenia biało-czerwoną taśmą ) na wyznaczone sekcje - oznaczenia na podłogę – wyznaczające zachowanie bezpiecznej odległości
  • Klubowicz dezynfekuje sprzęt środkami znajdującymi się obok każdej sekcji po swoich zajęciach
  • Klubowicz po treningu nie przybija piątek!!!
  • Klubowicz ma maksymalnie 15 min. na przygotowanie się do wyjścia po odbytych zajęciach.
  • Klubowicz jest wypuszczany przez Trenera z klubu razem z cała swoja grupą z zajęć maksymalnie o pełnej godzinie, tj. następnej godzinie treningu.
  • Klubowicz po zajęciach wychodzi wyłącznie od strony szatni damskiej. Trener wypuszcza grupę.
  • Firma sprzątająca codziennie dokonuje dezynfekcji całego klubu
  • Po każdych zajęciach następuje dezynfekcja szatni oraz sanitariatów
  • Klub CB163 dołożył dodatkowe czyściwa i płyny do dezynfekcji
  • Klub CB163 wprowadził nowe środki czystości wirusobójcze z certyfikatami medycznymi
  • Klub Cb163 został wyposażony w dozowniki z płynem antybakteryjnym
  • Wszystkie sprzęty w Klubie zostały ustawione tak tak, aby zachować odpowiedni dystans między Klubowiczami
  • Team CB163 został przeszkolony z zasad nowego reżimu sanitarnego
  • Recepcja klubu zostaje zamknięta do odwołania.
  • Płatności za usługi dokonywane są przez Klubowicza online.
  • Do odwołania zawieszone zostaje Open Gym oraz grupa Intermediate/Advanced
 8. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet/ pakiet treningów personalnych lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 9. Aktywując konto i niniejszy Regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studia. Tym samym Klient uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność.
 10. Ceny wszystkich usług, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik. Godziny otwarcia regulują odpowiednie dokumenty dostępne w recepcji Studia.
 11. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 12. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu. Za niewykorzystane zajęcia Studio nie zwraca pieniędzy.
 13. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia swojego członkostwa wyłącznie w przypadku karnetów na 2 wejścia w tygodniu, na 3 wejścia w tygodniu oraz bez limitu wejść na okres 1 tygodnia dwa razy w roku kalendarzowym.
 14. Na wszystkie zajęcia konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Maksymalna liczba osób na zajęciach to 16.
 15. Każda rezerwacja zajęć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, może być odwołana najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami w dniu, w którym odbywają się dane zajęcia. Wyjątek stanowią zajęcia o 6:30 - rezerwację można odwołać do godziny 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia.
 16. Środki w portfelu WodGuru każdego klubowicza nie mogą wynosić mniej niż 21 zł. W przypadku rezerwacji zajęć pobierana jest kaucja w wysokości 21 zł, która będzie pobierana automatycznie z konta WodGuru w przypadku niewypisania się z zajęć.
 17. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w szafce na sali.Studio nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
 18. Za zniszczenia majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
 19. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych ub innych istotnych okoliczności takich jak np.: siła wyższa lub dni ustawowo wolne od pracy. Wszelkie planowane przerwy w pracy Studio będą ogłaszane najpóźniej 7 dni przed planowaną przerwą w recepcji Studio oraz na stronie internetowej.
 20. W Studio obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe czyste, zamienne, dostosowane do rodzaju treningu.
 21. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz do stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
 22. Klient zobowiązuje się stosować się do ustnych i pisemnych instrukcj i użytkowania poszczególnych pomieszczeń
 23. Studia, a także znajdujących się w nich urządzeń oraz przyrządów.
 24. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do zajęć należy obowiązkowo poinformować o tym trenera.
 25. Na terenie Studia zabronione jest:
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używanie tytoniu używanie sterydów, narkotyków a także wstęp pod wpływem tych środków, wprowadzanie zwierząt, handel i akwizycja, naklejanie i pozostawianie materiałów promocyjnych, wnoszenie napojów oraz jedzenia w szklanych lub otwartych naczyniach.
 26. Członek Studia korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia, chyba, że szkoda została spowodowana w bezpośrednimi, zawinionymi działaniami członków personelu Studia.