Regulamin

CB163 Studio Treningów Personalnych Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów CB163 Studio Treningów Personalnych, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163

 1. W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet/ pakiet treningów personalnych lub wniosły opłatę za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.
 2. Aktywując konto i niniejszy Regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz korzystania z usług będących w ofercie Studia. Tym samym Klient uczestniczy w zajęciach oraz korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność.
 3. Ceny wszystkich usług, zniżek oraz innych opłat reguluje aktualny cennik. Godziny otwarcia regulują odpowiednie dokumenty dostępne w recepcji Studia.
 4. Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 5. Wykupiony karnet obowiązuje w określonym czasie począwszy od daty zakupu. Za niewykorzystane zajęcia Studio nie zwraca pieniędzy.
 6. W celu odpięcia karty płatniczej przy karnetach - ciągłość Klient zobowiązany jest do kontaktu z klubem minimum 30 dni przed wygaśnieciem karnetu. Kontakt mailowy info@cb163.pl, messenger klubowy CB163, telefoniczny 791163163
 7. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia swojego członkostwa wyłącznie w przypadku karnetów na 2 wejścia w tygodniu, na 3 wejścia w tygodniu oraz bez limitu wejść na okres 1 tygodnia dwa razy w roku kalendarzowym.
 8. Na wszystkie zajęcia konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. Maksymalna liczba osób na zajęciach to 16.
 9. Każda rezerwacja zajęć, jeżeli zajdzie taka potrzeba, może być odwołana najpóźniej na 2 godziny przed zajęciami w dniu, w którym odbywają się dane zajęcia. Wyjątek stanowią zajęcia o 6:00, 7:00 rano w dni powszednie, 9:00, 10:00 rano w soboty oraz zajęcia odbywające się w dni świąteczne - rezerwację można odwołać wtedy do godziny 22:00 dnia poprzedzającego zajęcia.

 10. Członkowi Klubu przysługuje prawo do nieusprawiedliwionej nieobecności raz na 4 miesiące. Każde następne odwołanie po czasie będzie traktowane jak dotychczas, czyli:

  • Karnety 2,3,4 wejściowe - wejście zostanie ściągnięte z karnetu, tak jakby trening się odbył..
  • Karnety Open - opłata za wejście dla aktywnego klubowicza czyli 35 zł. Kwotę tę pomniejszoną o podatek płacimy na BZPOW Mieszkanie Usamodzielnienia ul. Grunwaldzka 9
 11. Wszystkie przedmioty osobiste na czas trwania zajęć należy pozostawić w szafce na sali.Studio nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatni.
 12. Za zniszczenia majątku Studia spowodowane działaniem lub zaniechaniem klienta, ponoszona jest przez klienta pełna odpowiedzialność finansowa.
 13. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych ub innych istotnych okoliczności takich jak np.: siła wyższa lub dni ustawowo wolne od pracy. Wszelkie planowane przerwy w pracy Studio będą ogłaszane najpóźniej 7 dni przed planowaną przerwą w recepcji Studio oraz na stronie internetowej.
 14. W Studio obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe czyste, zamienne, dostosowane do rodzaju treningu.
 15. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz do stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
 16. Klient zobowiązuje się stosować się do ustnych i pisemnych instrukcj i użytkowania poszczególnych pomieszczeń
 17. Studia, a także znajdujących się w nich urządzeń oraz przyrządów.
 18. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, przed przystąpieniem do zajęć należy obowiązkowo poinformować o tym trenera.
 19. Na terenie Studia zabronione jest:
  • wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używanie tytoniu używanie sterydów, narkotyków a także wstęp pod wpływem tych środków, wprowadzanie zwierząt, handel i akwizycja, naklejanie i pozostawianie materiałów promocyjnych, wnoszenie napojów oraz jedzenia w szklanych lub otwartych naczyniach.
 20. Członek Studia korzysta z usług Studia na własną odpowiedzialność i tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Studia, chyba, że szkoda została spowodowana w bezpośrednimi, zawinionymi działaniami członków personelu Studia.
 

Regulamin zakupów

Informacje ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej www.cb163.pl oraz sprzedającym karnety jest Firma CB163-SEBASTIAN SZUBSKI z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 163, NIP: 5542729823.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentóworaz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, korzystając z dowolnego formularza zwrotu w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o pomyślnym przebiegu transakcji płatniczej.
 2. Formularz zwrotu należy przesłać mailowo pod adres info@cb163.pl.
 3. Środki zostaną zwrócone na podany przez kupującego nr konta bankowego przed upływem 14 dni roboczych od dnia otrzymania formularza zwrotu.

Reklamacje

 1. Zakupiony przez stronę karnet może być reklamowany, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 2. W przypadku reklamacji Kupujący proszony jest o wysłanie stosownej wiadomości pod adres info@cb163.pl.
 3. Czas rozpatrzenia reklamacji to 10 dni roboczych. Przed upływem 10 dni roboczych Kupujący otrzyma informację zwrotną dotyczącą decyzji.
 4. W kwestiach nieregulowanych należy stosować przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271).